Litt om hvordan vi driver

Briskebyen montessori International drives etter montessoriretningens pedagogiske prinsipper kombinert med andre tradisjonelle temaer og aktiviteter gjennom året. Vi har sansemotorikk og fysisk aktivitet som et hovedsatsingsområde. Vi er også så heldig å ha eget svømmebasseng i barnehagen vår.

Barnehagen har barn i alderen 0-6 år, og personal tilsatt etter den nye pedagog - og bemanningsnormen, fordelt på avdelinger.

Vi er en internasjonal barnehage med barn og ansatte fra mange land og flere verdensdeler. Vi har temaer om barnas og personalets land gjennom året slik at alle barna lærer om hverandres land og kultur. Barnehagen har også fadderbarn gjennom SOS barnebyer og Plan Norge, der vi hjelper barn til et bedre liv.

Barnehagen drives etter Lov om barnehager med den tilhørende forskriften Rammeplan for barnehager av 2006. Fagområdene her suppleres med fagområdene innen montessoriretningen, som er språk, matematikk, geografi & historie, kunst & kultur, praktisk liv, Naturfag m/zoologi,biologi,fysikk og kjemi.

Aktivitetene i barnehagen er lagt opp i det tilrettelagte miljøet i barnehagen slik at barna finner de ulike typene av matriell interessante og utfordende, og de får prøve ut deres iboende nysgjerrighet og utforskertrang. Matriellet er nøye utvalgt og organisert på faste plasser på aktivitetsrommene i barnehagen.

Et prinsipp innen montessori-retningen er at barna individuelt får presentasjoner i de ulike øvelsene med matriellet 1 gang, og at barnet deretter fritt velger hvilken aktivitet det vil holde på med. Det er pedagog som presenterer matriellet og øvelsene for barnet.

Frihet er et av hovedprinsippene i montessoripedagogikken. Barna skal ha frihet til å velge. Andre hovedmomenter er orden / disiplin, respekt og fantasi / kreativitet, og selvfølgelig bevegelse. Dette er overordnede mål som barna skal utvikle, og er viktige prinsipper for et godt lærings - og utviklingsmiljø.

.

Barnehagen har et bygg med mange og store rom, noe som gjør at vi kan organisere ulike aktiviteter på ulike rom. Barna hos oss har masse boltreplass, noe vi mener er viktig. Småbarnsavdelingen vår i familiebarnehagen holder til i Enerhaugvn.8(like ved gamle CC-Mart'n) - der vi har drevet småbarnsbarnehage nå siden 1995.

Vi har en egen vognbod og svalgang der foreldre kan sette igjen eventuell vogn dersom de vil ha dette stående i barnehagen.

Vår barnehage legger stor vekt på å ha et godt samarbeid med alle foreldre gjennom hele året, og vi arbeider kontinuerlig for å yte best mulig service til familiene hos oss.

Barnehagen bruker sitt nærområde aktivt gjennom hele året. Særlig Hamar Park, som ligger ca.250 meter nord for oss, er flittig brukt. Her er det fri utfoldelse med akebrett, ski og skøyter vinterstid, og fotball, lek og andre aktiviteter sommerstid. Børstadlunda,, Tiger'n, Åkersvika, Storhamarstranda og biblioteket er andre utfluktssteder som brukes mye sommerstid.

Vi er en barnehage som også legger vekt på å være mye ute. Barnehagen har fast turdag hver uke, og vi er ute hver dag etter lunsj. Vi har også en grillhytte som vi koser oss i.